ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ЗА ПОРЪЧКИ НА СЛАДКАРНИЦА ЛАГУНА

Регистрация или/и ползване на услугите, предоставяни чрез www.shop.laguna-bg.com, съставлява безусловно приемане на настоящите условия за ползване.

Всички елементи на сайта www.laguna.bg, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информации или елементи, извън разположените от потребителите и рекламодателите, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на

“ДЖОРДЖО АКС” ООД, Код по Булстат: 121157664 , Град София, улица Хан Аспарух 4, МОЛ: Николай Ташев, като оператор на сладкарници Лагуна– „Притежател на сайта“.

 Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено без предварителното съгласие на притежателя. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

 Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от “ДЖОРДЖО АКС” ООД  услуги посредством уебсайт за онлайн поръчки „www.laguna.bg” („Общите условия”) и урежда отношенията между “ДЖОРДЖО АКС” ООД

и всеки един от потребителите на уебсайта www.shop.laguna-bg.com

 І. ДЕФИНИЦИИ 

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение: 

1.1. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа. 

1.2. “ДЖОРДЖО АКС” ООД”, (сладкарници Лагуна), е търговско дружество с Код по Булстат 121157664, със седалище и адрес на управление: Град София, улица Хан Аспарух 4, тел:029803001 , e-mail: laguna_bg@abv.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него сайт: www.shop.laguna-bg.com

1.3. www.shop.laguna-bg.com е уебсайт посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за поръчка и доставка на продуктите на сладкарници Лагуна до посочен от тях адрес. 

1.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 

1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. 

1.6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена. 

1.7. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи. 

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице с навършени 18 години, което ползва които и да е от предоставяните през колцентър ЛАГУНА ДОСТАВКИ и уебсайта  www.shop.laguna-bg.com  услуги и ресурси. 

1.9. „Потребителски профил” е обособена част в 

www.shop.laguna-bg.com съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при  “ДЖОРДЖО АКС” ООД    цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия. 

1.12. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, мненията и коментарите и блога, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на www.shop.laguna-bg.com с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта www.shop.laguna-bg.com за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ. 

1.13. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация. 

1.14. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси. 

1.15. „Блог” е Уебсайт, чието съдържание редовно бива допълвано с коментари, описания на събития, файлове и други информационни материали, представени в хронологичен ред. 

1.16. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно. 

1.17. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

2.1. “ДЖОРДЖО АКС” ООД  чрез Уебсайта www.shop.laguna-bg.com предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания. 

2.2. Услугите на Уебсайта www.shop.laguna-bg.com се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ и без да е необходима предварителна регистрация, но при спазване правилата на настоящите Общи условия. Използването на Услугите на Уебсайта www.shop.laguna-bg.com е възможно и след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата. 

2.3. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и www.laguna.bg във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта www.shop.laguna-bg.com се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните платени услуги, достъпни през Уебсайта www.shop.laguna-bg.com

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта www.laguna.bg („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта www.laguna.bg („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”).

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес www.shop.laguna-bg.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.shop.laguna-bg.com . С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта www.shop.laguna-bg.com, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта www.shop.laguna-bg.com, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта www.shop.laguna-bg.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. 

3.2.1 В процеса на регистрация или завършване на поръчката, чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия и натискане на виртуалния бутони ‘’Регистрация’’ и/или “Съгласен съм с общите условия”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. 

3.2.2 С това ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от www.shop.laguna-bg.com услуги. При попълване на формата за регистрация или формата за завършване на поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на www.shop.laguna-bg.com данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. 

3.2.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, www.shop.laguna-bg.com има право да откаже регистрацията или изпълнението на поръчката.

3.2.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, www.laguna.bgима право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора. 

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ 

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 

4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 2.3. www.shop.laguna-bg.com не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост. 

4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.

4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно www.shop.laguna-bg.com  в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им. 

4.6. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта www.shop.laguna-bg.com , съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на www.shop.laguna-bg.com . Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги по т. 2.3. на www.shop.laguna-bg.com , да управлява разположено от него на сървър на www.shop.laguna-bg.com  потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си, да прекрати регистрацията си в www.shop.laguna-bg.com  и др. 

4.7. За да получи достъп до платените услуги на Уебсайта www.shop.laguna-bg.com , ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да извърши регистрация на обозначена за това Интернет страница или други действия, съгласно изискванията на посочените на страницата Общи условия за ползване на съответната платена услуга. 

4.8. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). www.laguna.bg може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2 или т. 3.3.1. 

5.2. Договорът се сключва на български език. 

5.3. Договорът има действие: 

а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия. 

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от “ДЖОРДЖО АКС” ООД  . Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия. 

6.2. При извършване на промени в Общите условия, “ДЖОРДЖО АКС” ООД  ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта www.shop.laguna-bg.com ,  “ДЖОРДЖО АКС” ООД  предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие. 

6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 6.2. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до “ДЖОРДЖО АКС” ООД  че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от “ДЖОРДЖО АКС” ООД  се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и “ДЖОРДЖО АКС” ООД  за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.shop.laguna-bg.com , при което “ДЖОРДЖО АКС” ООД  има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от “ДЖОРДЖО АКС” ООД  услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет. 

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.shop.laguna-bg.com  при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от “ДЖОРДЖО АКС” ООД  

7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от “ДЖОРДЖО АКС” ООД  услуги да не зарежда, разполага на сървър на “ДЖОРДЖО АКС” ООД  и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали: 

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; 

б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; 

в. с порнографско или открито сексуално съдържание; 

д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти; 

е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация; 

ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; 

з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; 

и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица; 

й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология; 

к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 

л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност; 

м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права; 

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от “ДЖОРДЖО АКС” ООД  услуги: 

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия; 

б. да уведомява незабавно “ДЖОРДЖО АКС” ООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

в. да не се представя за друго лице; 

д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание (“pop-up”, “blind link” и други подобни). 

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от “ДЖОРДЖО АКС” ООД  Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта www.laguna.bg, съответно преустанови използването на Услугите по т. 2.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 2.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а “ДЖОРДЖО АКС” ООД  ”спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 14.2. от настоящите Общи условия. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора. 

7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта www.shop.laguna-bg.com , включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия. 

7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от www.shop.laguna-bg.com  услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта www.shop.laguna-bg.com  които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги. 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “ДЖОРДЖО АКС” ООД  

8.1. “ДЖОРДЖО АКС” ООД  се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите. 

Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации на ЛАГУНА ДОСТАВКИ 

ЛАГУНА ДОСТАВКИ ще бъдем пред Вашата врата с поръчката Ви в рамките на срока, който е обявен, когато сте заявявали Вашата поръчка.

8.1.1. Условия за доставка са посочени в отделен документ качен в сайта www.shop.laguna-bg.com

8.1.2. ЛАГУНА ДОСТАВКИ гарантира, вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти по Вашата поръчка в рамките на срока на годност и условията на съхранение посочени в придружаващите продуктите сертификати и етикети. След този срок на годност и при неспазване условията на съхранение, ЛАГУНА ДОСТАВКИ не носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти.

8.1.3. При констатиране на несъответствие между Вашата поръчка и доставените продукти в количествено и качествено отношение, Вие имате право да предявите рекламация, съгласно Закона за защита на потребителите. За целта е необходимо да проверите поръчката си при приемането в присъствието на нашия доставчик.  В случай, че сте приели поръчката и подписали придужаващия протокол, вие декларирате че я приемате без забележки. Ако Вашето уведомление за рекламация е направено след като сте приелеи поръчката и разписали протокола за доставка,  ЛАГУНА ДОСТАВКИ не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.

Разговорите към телефон  029803001 се таксуват на цената на един градски разговор, цената за който се определя от индивидуалния тарифен план на всеки потребител с телекомуникационната компания, чиито услуги ползва.

8.1.4. При предявяване на основателна рекламация от Ваша страна ние ще заменим продукта ви с нов, по-възможно най-бързия начин или ще възстановим сумата на стойността на сгрешения продукт. 

8.1.5. Във всички случаи на неточно изпълнение на Вашата поръчка, с изключение на тези свързани с недоставен артикул/продукт, Вашата рекламация ще бъде призната за основателна, само ако представите на доставчика продукта, от който сте останали недоволни в пълния му размер. 

8.1.6. Гаранциите за време не се отнасят до всички поръчки. Всеки клиент ще бъде своевременно информиран за времето на доставка, докато прави своята поръчка или в последствие. 

8.1.7. Настоящата Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации, не се прилага при възникване на форсмажорни обстоятелства, в това число и при възникване на причини свързани с неблагоприятни метеорологични условия. 

8.2. “ДЖОРДЖО АКС” ООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. “ДЖОРДЖО АКС” ООД  няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите. 

8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство “ДЖОРДЖО АКС” ООД  съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на www.shop.laguna-bg.com  и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ДЗЗД „ДОСТАВКИ 2018”или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред. 

8.4. “ДЖОРДЖО АКС” ООД  ”има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта www.shop.laguna-bg.com , включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от ЛАГУНА или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на “ДЖОРДЖО АКС” ООД  не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта www.shop.laguna-bg.com 

8.5. ЛАГУНА има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от ЛАГУНА. 

8.6. “ДЖОРДЖО АКС” ООД има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания. 

8.7. “ДЖОРДЖО АКС” ООД  има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други ПОТРЕБИТЕЛИ до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на “ДЖОРДЖО АКС” ООД  ”или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми. 

8.11. “ДЖОРДЖО АКС” ООД  си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез www.shop.laguna-bg.com , като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил. 

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

9.1. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта www.shop.laguna-bg.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на ЛАГУНА неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на “ДЖОРДЖО АКС” ООД  ”, както и за разумен срок след премахването или изтриването му. 

9.2. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на “ДЖОРДЖО АКС” ООД  ”, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ЛАГУНА или друг ПОТРЕБИТЕЛ. 

9.3. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Уебсайта www.shop.laguna-bg.com , са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ЛАГУНА или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ЛАГУНА и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 

9.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми “ДЖОРДЖО АКС” ООД  в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с ЛАГУНА. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. “ДЖОРДЖО АКС” ООД  ”по своя преценка предприема действията, посочени в т. 11.1. на настоящите Общи условия